Chat với chúng tôi

Phân quyền

Mỗi nhân viên với nghiệp vụ khác nhau sẽ được cấp quyền hạn khác nhau. Vì thế, việc cụ thể hóa giai đoạn phân quyền: Quyền truy cập theo nhóm người dùng, theo chức năng hoặc theo phạm vi quản lý là điều JeeHR cực kì tâm huyết.

Phân quyền – Quản lý danh mục dùng chung

 • Cập nhật danh mục đơn vị
 • Cập nhật danh mục bộ phận
 • Cập nhật sơ đồ tổ chức
 • Cập nhật danh mục bằng cấp
 • Cập nhật danh mục chức danh – chức vụ
 • Cập nhật danh mục ngày lễ
 • Cập nhật ngày nghỉ bù
 • Cập nhật danh mục bằng cấp
 • Danh mục loại thôi việc
 • Danh mục ngân hàng
 • Danh mục loại nhân viên
 • Danh mục loại hợp đồng
 • Quyền xem sơ đồ tổ chức
 • Cập nhật danh mục loại hồ sơ

Phân quyền – Quản lý nhân viên

 • Cập nhật thông tin nhân viên
 • Xem danh sách nhân viên hết thời gian thử việc
 • Danh sách nhân viên đến thời gian khám sức khỏe
 • Xem lý lịch nhân viên
 • Xem ngày nghỉ phép của nhân viên
 • Cập nhật thông tin bảo hiểm tai nạn của nhân viên
 • Cập nhật phụ cấp nhân viên
 • Cập nhật điều động - bổ nhiệm
 • Cập nhật hợp đồng
 • Cập nhật khám sức khỏe - thông tin Bảo hiểm xã hội
 • Cập nhật khen thưởng – kỷ luật
 • Cập nhật phép năm
 • Xem mô tả công việc của các chức danh
 • Cập nhật các hồ sơ đã có của nhân viên

Phân quyền – Chấm công tính lương

 • Chấm công nhân viên
 • Chốt công nhân viên
 • Tính lương
 • Xem thống kê bảng công nhân viên
 • Xem bảng lương tổng quát
 • Chuyển phép năm chưa nghỉ hết qua năm sau
 • Tính lương ngày phép chưa nghỉ
 • Duyệt bảng chấm công
 • Phân quyền chấm công
 • Import bảng lương nhân viên
 • Cập nhật mức thưởng hàng năm
 • Cập nhật mức thưởng hàng tháng
 • Cập nhật truy thu - truy lĩnh

Phân quyền – Quản lý hệ thống

 • Phân quyền truy cập
 • Xem log hệ thống
 • Tạo tài và gửi thông tin tài khoản người dùng
 • Các khoảng thời gian duyệt phép
 • Cấu hình quy trình duyệt phép
 • Cấu hình xin nghỉ phép
 • Chuyển phép năm của năm cũ
 • Chọn nhân viên nhận email thông báo
 • Phân quyền phạm vi quản lý hồ sơ
 • Phân quyền chức năng

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi