Chat với chúng tôi

Tính lương

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG
 

 • Quản lý phụ cấp của nhân viên
 • Quản lý các khoản cộng/trừ lương khác của nhân viên
 • Cập nhật thưởng tháng, truy thu - truy lĩnh
 • Quản lý danh sách đóng BHXH
 • Tính lương thường, tăng ca, ca đêm - Chuyển phép năm
 • Xuất bảng chấm công dưới dạng thống kê
 • Tra cứu bảng chấm công của nhân viên
 • Xuất bảng lương dưới dạng thống kê
 • Tra cứu thông tin lương từng nhân viên
 • In bảng lương của từng nhân viên
 • Phân tích lương: Tổng quỹ lương toàn công ty tháng này so với tháng trước (tăng, giảm, tỷ lệ tăng giảm), tổng quỹ lương của từng đơn vị (tăng, giảm, tỷ lệ tăng giảm) và vẽ biểu đồ
 • Xuất báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Import dữ liệu lương nhân viên
 • Chi trả BHXH cho ốm đau và thai sản

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi